Priėmimas į Gimnazijos trečiąją klasę

  1. Į trečiąją Gimnazijos klasę tęsti mokymo(si) pagal vidurinio ugdymo(si) programą priimami Gimnazijos mokiniai:
    1. baigę pagrindinio ugdymo(si) programą ir turintys ne mažesnį kaip 8 balų visų mokomųjų dalykų vidurkį;
    2. privalomų (lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu gavę ne žemesnį kaip 7 balų įvertinimą.
  2. Dėl mokinių, turinčių galiojančių drausminių nuobaudų, tolimesnio mokymo(si) Gimnazijoje sprendžia Gimnazijos taryba.
  3. Priėmimui į trečiąją sustiprintą informacinių technologijų profilio klasę ir likusias laisvas vietas mokytis pagal vidurinio ugdymo(si) programą organizuojamas atrankinis testas, kurį sudaro matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, gamtos mokslų ir programavimo* užduotys. Atrankiniuose testuose dalyvauti gali visi Lietuvos Respublikos mokiniai.
  4. Be atrankinio testo mokytis pagal vidurinio ugdymo(si) programą kviečiami einamųjų metų respublikinių matematikos, fizikos, chemijos, biologijos ir informatikos olimpiadų ir Kauno technologijos universiteto organizuojamų respublikinių prof. Jono Matulionio, prof. Kazimiero Baršausko, dr. Juozo Petro Kazicko ir akademiko Jono Janickio konkursų prizininkai.**
  5. Kandidatai privalo registruotis elektroniniu būdu ir sumokėti nustatytą pasiekimų rezultatų ir registracijos dokumentų tvarkymo mokestį į Gimnazijos sąskaitą Nr. LT09 7300 0100 0223 6714 banke „Swedbank“, AB. Elektroninė registracija įjungiama ne vėliau kaip likus dviem savaitėms iki atrankinių testų pradžios. Po atrankinių testų priimamų į laisvas vietas mokinių sąrašas skelbiamas Gimnazijos tinklalapyje, direktoriaus nustatytą dieną mokiniai ir jų tėvai (globėjai) turi atvykti pasirašyti sutartį.

* Stojantiems į sustiprintą informacinių technologijų profilio klasę.
** Konkursų prizininkai iki atrankinio testo pasiekimus patvirtinančius diplomus pristato į Gimnazijos raštinę arba atsiunčia el. p. info@ktug.lt